/files/pro/i_0016/CAR_AndycandenDobbeslsteen.jpg

Energiestudie Veenkoloniën

De Energiestudie Veenkoloniën is een studie naar het klimaatadaptief maken van de oude veenkoloniën en de transformatie naar een nieuw productielandschap. Met twee verschillende scenario’s van benadering ten aanzien van zonne-energie, windenergie, biomassa en energieopslag.

Andere initiatiefnemer/ andere opdrachtgever

Rob Roggema werkte destijds bij de provincie Groningen als strategiemanager omgevingsbeleid. Zijn centrale vraag was altijd ‘hoe kan de provincie Groningen klimaatadaptief en fossielvrij worden?’. Daarbij speelde de specifieke omstandigheden van de voormalige Veenkoloniën een belangrijke factor. Zij zijn door de winning van veen en het latere gebruik als productiegronden uitgeput en hebben een nieuw economisch perspectief nodig. We hadden het geluk dat deze provinciale vraag samenviel met het nationale subsidieprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’. Door de subsidietoekenning konden de Veenkoloniën een zogeheten hotspot worden voor een verbetering op economisch, sociaal en ecologisch niveau. Binnen het project hebben wij toen een energievisie ontwikkeld. Deze energievisie is tot stand gekomen dankzij de persoon van Rob Roggema, die een sterke ambitie en gedrevenheid bracht binnen de provincie.’

Andere overheid

‘De overheid speelde een bijzondere rol: in dit geval een combinatie van een provincie en het rijksprogramma. Daardoor kon er budget komen voor de formulering van een energievisie.’

Andere Ruimtelijke Ordening

‘De door ons uitgewerkte energievisie bestond uit twee verschillende strategieën:
1. De regio wordt bezien als een samenstelling van energieneutrale kernen, elk onafhankelijk voorzienend in de eigen energiebehoefte. Dit kan door een optelling van maatregelen, zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en energieopslag. Deze strategie werd ‘Alleenkoloniën’ genoem