/files/pro/i_0177/westland.jpg

Westland

Geert Reitsma sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwortdanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over projecten in China, het Midden Oosten en de Kwaliteitsagenda Westland.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

Kwaliteitsagenda Westland

“Acht programmapunten van de Visie Greenport Westland zijn opgenomen in de Kwaliteitsagenda Westland. De kwaliteitsagenda is vooral bedoeld als afstemmingskader voor de uitvoering en als ruimtelijke strategie van de Greenportvisie Westland. Deze strategie is opgesteld is op basis van een onderzoek naar de ruimtelijke identiteit van het Westland.

Er wordt uitgegaan van het onderscheid in productiegebieden, woongebieden en de landschappelijke onderlegger. De doelstelling van de kwaliteitsagenda is het voorzien in duurzame ruimtelijke structuren en beelden als onderdeel van de landschappelijke onderlegger, waarmee zowel de productie- als woongebieden kunnen worden gefaciliteerd. Zo kan de balans tussen wonen en werken worden verbeterd.

In de uitvoering van de strategie worden in de kwaliteitsagenda de verschillende ruimteclaims en sectorale opgaven van de Greenportvisie Westland met elkaar gecombineerd in een samenhangende landschappelijke cascostructuur. Deze cascostructuur bestaat uit een aantal zones die elk betrekking hebben op een deel van het grondgebied van de gemeente Westland met een bepaald thema. Elke zone omvat weer een aantal projecten. In de kwaliteitsagenda is per zone aangegeven welke relevante projecten daarvan deel uitmaken, wanneer die projecten moeten worden gerealiseerd en hoe deze worden gefinancierd.

Samenwerkingspartijen
Greenport Westland/Oostland, Stadsgewest Haaglanden, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Delfland, LTO Glastuinbouw, Flora Holland

Financiering
De uitvoering en financiering van de kwaliteitsagenda was gekoppeld aan diverse programmpunten van de Visie Greenport Westland 2020, met als belangrijkste de herstructurering van de glastuinbouw en het realiseren van de regionale wateropgave.

Beslissende factor
In de Visie Greenport Westland 2020 heeft de gemeente Westland het gewenste ruimtelijke toekomstbeeld beschreven en aangegeven welke veranderingen noodzak