• /files/pro/i_0197/gepkenwa.jpg
  • /files/pro/i_0197/kaartwaterrobuustbouwenhns.jpg
  • /files/pro/i_0197/impressiestapsgewijsophogenhns.jpg

Een andere kijk op dijkversterking

Antea Group, HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten voerden een onderzoek uit om een passende oplossing te vinden voor de waterveiligheid van Marken. Hierin wordt op een vernieuwende manier gezocht naar een maatwerkoplossing die recht doet aan de bijzondere kwaliteiten van het gebied.

Gepke Heun sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #3 NU op 30 oktober in Den Haag over Marken en een andere kijk op dijkversterking.

Marken: een andere kijk op dijkversterking

"De primaire waterkering die het eiland Marken beschermt voldoet niet aan de vigerende norm en het ontwikkelde versterkingsplan voor de kade kon niet rekenen op draagvlak, onder andere vanwege het ruimtebeslag en effect op het landschap. Tijd om te zoeken naar een andere oplossing.

In opdracht van Rijkswaterstaat voerden Antea Group, HKV Lijn in Water en H+N+S Landschapsarchitecten een MIRT onderzoek uit. In een reeks ontwerpateliers is daarbij nauw samengewerkt met de betrokken partijen en bewoners. Voor de uiteindelijke uitvoering van de dijkversterking is een budget beschikbaar vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen ontwikkeld. De meest kansrijke zullen verder uitgewerkt worden, waarna er een voorkeursrichting wordt gekozen. Doel is een passende oplossing te vinden voor de waterveiligheid van Marken. De oplossingen geven allemaal een ander antwoord op de opgave. Centraal staat steeds de omgang met de slappe bodemopbouw en de daarmee gepaard