Alleen beweging schept nieuwe kansen

"ALLEEN BEWEGING SCHEPT NIEUWE KANSEN. Voor Nederlandwordtanders en in het kader van de in 2015 te realiseren tentoonstelling HACKING HABITAT presenteer ik twee Nederlandse kunstenaars. Beiden doorbreken substantieel en constructief regels en maken ons bewust van de barrières die instituten, systemen en protocollen kunnen opwerpen. Hun interventies inspireren en bieden anderen de kans zich de kunst van life-hacken eigen te maken."

Ine Gevers is curator van Nederlandwordtanders/Live#2 Nationaal. De bijeenkomst werd op 11 september gehouden in Den Haag.

HACKING HABITAT

"Wereldwijd komen mensen in beweging om weer grip te krijgen op hun leven. Ze doen verwoede pogingen zich staande te houden in een snel veranderende hightech samenleving. De kunstmanifestatie HACKING HABITAT gaat over de steeds groter wordende invloed van systemen en instituten, en de rol die technologie daarin speelt.

Er is sprake van een ‘remote control’ samenleving, waarbij ter wille van veiligheid en risicovermijding steeds grotere gebieden van het alledaagse leven worden gekoloniseerd en geïnfiltreerd. Overal bevinden zich bewakingscamera’s, slimme poorten geven toegang en via gezichtsherkenning worden we geclassificeerd. Software en algoritmen bepalen wie afwijkt of te weinig bijdraagt aan onze economie. Facebook regisseert ons sociale leven en Google stuurt ons zonder omwegen naar de volgende aankoop. Wat de computer zegt is maatgevend. Hightech toepassingen zorgen er bovendien voor dat systemen wereldwijd aan elkaar zijn gekoppeld. Zo worden ze steeds groter en machtiger. Zodanig dat ze niet meer te overzien zijn en de mechanismen binnen instituten in toenemende mate op zichzelf komen te staan. Tal van diensten raken geautomatiseerd en efficiency wordt gelijk gesteld aan de mate waarin mensen zich kunnen aanpassen aan machines. Op vrijwel alle terreinen veranderen machtsstructuren als gevolg van versnelde toepassingen van technologische innovaties.

HACKING HABITAT
HACKING HABITAT zoekt naar uitwegen. Op wel