/files/pro/i_0170/INTROARBEIDINDESTADbeeld.jpg

Arbeid in de stad

De enorme leegstandsopgave van het Rijk vraagt om verschillende ideeën die breed inzetbaar zijn. Het idee zou echter verder moeten gaan dan de transformatie van kantoren tot hippe hotspots, maar zich moeten richten op een bredere trend die ook buiten de randstad kans van slagen heeft.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

"De laatste jaren lijken arbeid (industriële productie) en ambacht herontdekt te zijn. Op macro niveau zal onze positie ten opzichte van de lagelonenlanden veranderen. Stijgende loonkosten en moeilijke grip op het productieproces en dus de kwaliteit, zorgen voor een terugkeer van productie naar dichter bij huis of zelfs weer in eigen land. De hedendaagse productie is schoner, stiller en veiliger en biedt kansen voor binnenstedelijke plaatsing.

Leerlingen van beroepsonderwijs hebben weinig tot geen binding met de anonieme loodsen op anonieme bedrijventerreinen, terwijl dit een cruciaal punt is om nieuw toekomstig personeel aan te trekken. Deze binding was er wel toen de arbeiders aan en om de fabriek woonden. Daarnaast zorgt het concept voor stedelijke cohesie die sinds de industriële revolutie drastisch veranderd is doordat steden veranderen in agglomeraties van monofunctionele gebieden. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek ik met Studio Oblique de mogelijkheden onderzoeken om de lege kantoorkolossen van het Rijk te transformeren naar ‘verticale fabrieken’. Plekken waar het principe van meester en gezel weer om de hoek plaats vind.
De samenwerkingspartijen zijn nog nader te bepalen, maar daaronder zijn in ieder geval ROC’s, ander leerwerktrajecten, productiebedrijven, installatiebedrijven, etc.

Verdienmodellen